Nowe PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w Łodzi

Na LXVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 16 listopada 2022 r. zostały podjęte uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Tereny objęte planem w zakresie ulic:
Park Wyścigi (Długa, Wyścigowa, Konna, Ksawerowska)
Beskidzka, Marmurowa, Opolska, Hanuszkiewicza
Wagonowa, Lewarowa do terenów kolejowych
Pomorska, Iglasta, Jugosłowiańska, Popielarnia
Henrykowska, Arniki, Pomorska
Feliksińska, Wieńcowa i Przylesie do terenów kolejowych
Ziarnista, Wieńcowa, Rokicińska, Andrzejki
Feliksińska, Ziarnista, Andrzejki
Rejon doliny Łódki i alei Palki
Spadkowa
Zimna Woda
Rojna
Wróblewskiego - korytarz drogowy


Mapa przystąpień do sporządzenia planu


Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📲 +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl

PLAN ZAGOSPODAROWANIA 166 - PARK KRAJOBRAZOWY WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH

Rada miasta Łodzi podjęła uchwałę zatwierdzającą plan zagospodarowania nr 166  dla terenu wokół fragmentu ulicy Strykowskiej przy północno-wschodniej granica miasta, oraz w rejonie ulic: Aksamitna, Jana i Cecylii.
Szczegóły planu można znaleźć na stronie: mpu.lodz.pl

Plan zagospodarowania nr 166

W większości teren został przeznaczony na tereny rolnicze. Przed uchwaleniem planu można było wnioskować o indywidualne Warunki Zabudowy. W znacznej części jednak wnioski takie były wstrzymywane lub rozpatrywane negatywnie. 

Poniższa mapa przedstawia decyzje wydane wydane w 2022 r. z podziałem na pozytywne i odmowne.

Lokalizacja decyzji o Warunkach Zabudowy

Listę wydanych decyzji w 2022 r. można znaleźć na stronie: bip.uml.lodz.pl

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📲 +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl

ŁÓDŹ S14 - OBWODNICA ŁODZI - PROJEKTOWANE ULICE

Zanim rozpoczniesz swoja inwestycję lub znajdziesz działkę pod budowę sprawdź gdzie w Łodzi powstaną nowe ulice. Zobacz mapę projektowanych dróg na terenie miasta Łodzi oraz dróg które są w trakcie budowy.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📲 +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA ZMIENIA SIEDZIBĘ

Od dnia 5 listopada 2019 roku Miejska Pracownia Urbanistyczna zmienia adres siedziby.  zapraszamy Państwa do nowego budynku zlokalizowanego przy alei Kościuszki 19.

Do dnia 4 listopada br. wszelkie pisma można składać w starej siedzibie przy ulicy Wileńskiej 53/55 (parter, pokój nr 71). Od 5 listopada br. zapraszamy do kancelarii przy alei Kościuszki 19 (I piętro, pokój nr 1.10).

Dokumenty dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych do dnia 15 listopada br. dostępne będą w budynku przy ulicy Wileńskiej 53/55. Uwagi do ww. projektu planu można składać do 29 listopada br. zarówno w kancelarii przy alei Kościuszki 19, jak i na ulicy Wileńskiej 53/55. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📲 +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl

MAPA LATARNI ULICZNYCH W PARKU

W Parku Na Smulsku planowany jest II etap budowy Oświetlenia Solarnego.

Projektowane oświetlenie będzie montowane na słupach o wysokości 4 m z fundamentem. Latarnie będą zasilane z akumulatorów, które mają wystarczyć na 5 lat pracy dzięki panelom fotowoltaicznym. Więcej o inwestycji można przeczytać na stronie bip.zzm.lodz.pl
Mapa geodezyjna z lokalizacją latarni

LISTA GEODETÓW BIEGŁYCH SĄDOWYCH W ŁODZI

Jeśli szukasz geodety biegłego sądowego możesz skorzystać z listy publikowanej przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej. W 2019 roku średnia wynosi - 1789,42 zł.

Aktualna lista biegłych w Łodzi znajduje się na stronie lodz.so.gov.pl

IMIĘ I NAZWISKO BIEGŁEGO DANE KONTAKTOWE KADENCJA DO
inż. Krzysztof APPEL 42 2700 353 kappel@aleksandrow-lodzki.pl 31.12.2022r.
inż. Zdzisław BERLIŃSKI kom. 601-059-811 31.12.2020r.
inż. Jan CHAŁUBIŃSKI kom. 601-984-497 chalubinski_j@wp.pl 31.12.2022r.
inż. Mariusz CHOJNACKI - 31.12.2022r.
mgr inż. Krzysztof CHRUSTOWSKI kom. 515-696-115 31.12.2024r
mgr Bernard Zdzisław DEBICH kom. 603-243-412 bzdebich@o2.pl 31.12.2022r.
inż. Kazimierz GAŁKA kom. 509-269-575 31.12.2020r.
mgr inż. Ewa GRABOWICZ - ZAGAJEWSKA Kom. 606-727-710 ewa_grabowicz@interia.pl 31.12.2022r.
mgr inż. Rafał JANACZEK kom. 603-880-708
janaczek@poczta.onet.pl 
31.12.2024r.
mgr inż. Zenon KAŹMIERCZAK kom. 537-577-115 31.12.2022r.
mgr inż. Monika RUCKA kom. 509-447-909 31.12.2021r.
mgr inż. Teresa RŻANEK - KMIECIK (42) 673-25-59 kmiecik@ld.onet.pl 31.12.2022r.
inż. Halina SAŃDA dom. (42) 278-75-86 sanda@ld.onet.pl 31.12.2022r.

Violetta WESTWAL kom. 607-408-062 violetta.westwal@gmail.com 31.12.2023r.
mgr inż. Henryk ZADUMIŃSKI hzaduminski@gmail.com 31.12.2022r.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📲 +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl

GODZINY OTWARCIA LODZKI OSRODEK GEODEZJI

W jakich godzinach pracuje Łódzki Ośrodek Geodezji
  • Poniedziałek 8:00 - 16:00 8:30 - 15:30 (kasa)
  • Wtorek         9:00 - 17:00 9:30 - 16:30 (kasa)
  • Środa         8:00 - 16:00 8:30 - 15:30(kasa)
  • Czwartek         8:00 - 16:00 8:30 - 15:30 (kasa)
  • Piątek         8:00 - 16:00 8:30 - 15:30 (kasa)
W ostatnim dniu miesiąca kasa czynna:
do godz. 14:30 - wtorek do godz.15:30


Więcej informacji znajdziesz na stronie log.lodz.pl

❓📖 💁
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📲 +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl

PLAN ZAGOSPODAROWANIA Opolska, Strykowska, Łupkowa, Łodzianka, Łukaszewska, Nad Niemnem i MarmurowaOBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)      dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic Aksamitnej i Jana i Cecylii oraz północno-wschodniej granicy miasta;

2)      dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zaścianek Bohatyrowicze, Łodzianka, Okólnej, Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej granicy miasta;

3)      dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Marmurowej, Nad Niemnem, Łukaszewskiej, Łodzianka, Zaścianek Bohatyrowicze i Bursztynowej oraz wschodniej granicy miasta;

4)      dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Opolskiej, Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem i Marmurowej oraz wschodniej granicy miasta

oraz  rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów miejscowych.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwał:

1)        Nr LXXII/1940/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic Aksamitnej i Jana i Cecylii oraz północno-wschodniej granicy miasta;

2)        Nr LXXII/1941/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zaścianek Bohatyrowicze, Łodzianka, Okólnej, Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej granicy miasta;

3)        Nr LXXII/1942/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Marmurowej, Nad Niemnem, Łukaszewskiej, Łodzianka, Zaścianek Bohatyrowicze i Bursztynowej oraz wschodniej granicy miasta;

4)        Nr LXXII/1943/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Opolskiej, Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem i Marmurowej oraz wschodniej granicy miasta

oraz rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla obszarów objętych ww. planami miejscowymi.


❓📖 💁
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📲 +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl

ŁÓDŹ NA MAPACH HISTORYCZNYCH

Mapa Łodzi (1894-1896)
Mapy historyczne Łodzi to projekt przygotowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji. Na współczesną mapę geodezyjną naniesiono wirtualne kopie map Łodzi z XIX i I połowy XX wieku. Cyfrowo scalono kopie bardzo szczegółowej, składającej się z 77 sekcji, tzw. mapy Starzyńskiego z lat 1894-1896.

mapa.lodz.pl/MapyHistoryczne

❓📖 💁
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📲 +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl

Powstaje nowy Plan Zagospodarowania w Łodzi

Zakres planu - Sanitariuszek, Łaskowice i Nad Dobrzynką
Rada miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego.

Czy mam prawo decydowania o przeznaczeniu swojej działki?

Jeśli chcesz złożyć propozycje dotyczące przeznaczenia swojej działki, możesz to zrobić pisemnie na wniosku:


SPRAWĘ PROWADZI:
Małgorzata Saciuk
zespół: Zespół Projektowy Nr 3 (ZP3) tel: 42 680 82 64

Obszar: rzeka Ner oraz ulice: Sanitariuszek, Łaskowice i Nad Dobrzynką, do drogi krajowej nr 14 i zachodniej granicy miasta Łodzi.

Więcej o planie możesz przeczytać na stronie: mpu.lodz.pl


Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
☏ +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI - ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI

Kto wydaje decyzje o podziale nieruchomości?

Dział Geodezji w Łódzkim Ośrodku Geodezji

Kierownik: Izabela Pawłowska
tel. 42 272 68 93

Zespół ds. podziałów nieruchomości:
tel. 42 272 68 92
tel. 42 272 68 90

Zadania zespołu:
  • opiniuje wstępne projekty podziału,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości
Jak przeprowadzana jest procedura podziału nieruchomości można przeczytać na stronie: log.lodz.pl


Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
☏ +48 537 468 695
⌨ biuro@smartgeo.pl

Plan Zagospodarowania Podchorążych, Złotno, Garnizonowa i Stare Złotno

Plan zagospodarowania - Złotno

Plan zagospodarowania w rejonie ulic: Podchorążych, Złotno, Garnizonowa i Stare Złotno, Jagodnica, nie został ujęty w harmonogramie na lata 2016 - 2020. Przed przystąpieniem do budowy trzeba złożyć wniosek o indywidualne warunki zabudowy.
Jak uzyskać warunki zabudowy w Łodzi?

Uchwała Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

Mapa bezpłatnych miejsc do plakatowania w Łodzi

Gdzie są miejsca na terenie miasta Łodzi wykorzystywane do umieszczania
tablic i słupów ogłoszeniowych przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania?


Zarządzenie Nr 5059/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia miejsc na terenie miasta Łodzi przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania
📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞+48 690 210 110
📱+48 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

Ferdynanda Ossendowskiego - nowa ulica Łódź

(dawniej Marii Wedmanowej)
Ferdynand Ossendowski (ur. 27 V 1878 r., Lucyn (ob. Ludza, Łotwa), zm. 3 I 1945 r., Grodzisk Mazowiecki).
Pisarz, podróżnik, dziennikarz.

Podczas wojny domowej w Rosji doradca Aleksandra Kołczaka, po jego klęsce przedostał się do Mongolii (zbeletryzowana relacja „Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów” 1923). W Polsce międzywojennej zajmował się działalnością literacką. Napisał liczne reportaże m.in. z podróży do Afryki („Pod smaganiem samumu” 1926), opowiadania i powieści podróżnicze („Sokół pustyni” 1928), książki dla dzieci i młodzieży („Słoń Birara” 1932), powieść polityczną „Lenin’ (1930, wznowiona 1990) o wymowie antysowieckiej.

W czasie II wojny światowej wstąpił do konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego (1943 r. ). Zmarł
w 1945 r. tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Ze względu na treść książki Lenin, fabularyzowanej biografii przywódcy rewolucji październikowej, niezwykle ostrej krytyki rewolucji i komunizmu, po zajęciu Polski przez Rosjan grób Ossendowskiego był pilnie poszukiwany. Po jego znalezieniu ekshumowano zwłoki, gdyż NKWD chciało się upewnić, czy osobisty wróg Lenina na pewno nie żyje.

mapa.lodz.pl

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

Andrzeja Sacharowa - nowa ulica w Łodzi

(dawniej Maksyma Gorkiego)
Andrzej Sacharow (ur. 21 V 1921 r., Moskwa, zm. 14 XII 1989 r., tamże). Radziecki fizyk jądrowy, obrońca
praw człowieka i wolności obywatelskich. Zwolennik przeprowadzenia reform w Związku Radzieckim, jak również pojednania z niekomunistycznymi państwami. W 1975 r. został nagrodzony Pokojową Nagrodą Nobla.

Sacharow pracował nad radzieckim programem jądrowym, stając się współtwórcą bomby wodorowej. Pod koniec lat 50 zaniepokojony skutkami dokonywanych prób jądrowych stał się dysydentem. Od tej chwili zaangażował się między innymi w ruch obrony praw człowieka i na rzecz ograniczenia potencjałów nuklearnych. W konsekwencji swojej aktywności został wyrzucony z pracy w ośrodku badań jądrowych, pozbawiony wszelkich tytułów i przesiedlony do miasta Gorki.

Z zesłania w Gorki naukowiec został zwolniony w 1986 r. przez Michaiła Gorbaczowa. Po powrocie do Moskwy całą swą energię skupił na staraniach o poszerzenie tworzonych pierestrojką demokratycznych wyłomów w totalitarnym monolicie.

mapa.lodz.pl

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

MAPA NIERUCHOMOŚCI Z ODSZKODOWANIAMI W ŁODZI


Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi umowami o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych, zawartych z rządami niektórych państw przez Rząd Polski, w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych Zobacz wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi:

mf.gov.pl 📂 POBIERZ📖❔SmartGeo
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

Wytyczenie obiektów budowlanych


Kto robi wpis do dziennika budowy?

Wytyczanie domu to pierwsza czynność, która zostanie zapisana w dzienniku budowy. Jest to ważny etap prac, który może mieć wpływ na przebieg budowy całości.

Wytyczenie fundamentów polega na tym, że na terenie budowy w wygodny i widoczny sposób zaznacza się najważniejsze punkty przyszłego budynku. Powinny one zostać wyznaczony w sposób wygony dla kierownika budowy i wykonawców prac budowlanych.

Wytyczenie budynku to obowiązek wynikający z prawa budowlanego. Szkic tyczenia i wpis do dziennika budowy jest niezbędny do rozpoczęcia budowy domu i innych obiektów objętych pozwoleniem na budowę.

Przeczytaj: Prawo Budowlane

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

Plac Lecha Kaczyńskiego - nowa ulica na mapie Łodzi

(dawniej Plac Zwycięstwa)
Lech Kaczyński (ur. 18 VI 1949 r., Warszawa, zm. 10 IV 2010 r., Smoleńsk). Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, polityk, profesor prawa, działacz demokratycznej opozycji w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Uczeń warszawskich liceów – im. Joachima Lelewela i XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego na Bielanach. W 1971 roku zdał egzamin magisterski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 roku obronił doktorat z zakresu prawa pracy, a w 1990 roku habilitację. Od 1996 roku profesor Uniwersytetu Gdańskiego, a od 1999 roku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

W Sierpniu ’80 został doradcą gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Był autorem części zapisów porozumień sierpniowych, a także części statutów „Solidarności” dot. strajków, sekcji branżowych i układów zbiorowych. Był szefem Biura Interwencyjnego i kierownikiem Biura Analiz Bieżących Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 17 września 1980 roku poparł koncepcję, by wszystkie nowo powstałe związki zjednoczyły się w jeden ogólnopolski związek „Solidarność”.

W 1981 roku był delegatem na I Zjazd Krajowy „Solidarności” i przewodniczącym XI Zespołu Komisji Zjazdowej ds. stosunków z PZPR. Od lipca 1981 roku – członek zarządu regionalnego gdańskiej NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym za aktywność w ruchu solidarnościowym został internowany. Po uwolnieniu powrócił do działalności związkowej i był członkiem podziemnych władz „Solidarności”.

Od 1982 roku był w gdańskim ”sztabie” Lecha Wałęsy. Od 1983 roku brał udział w posiedzeniach Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej i był jej doradcą. Od 1985 roku wchodził w skład regionalnej Rady Pomocy Więźniom Politycznym w Gdańsku. Od stycznia 1986 roku był członkiem TKK oraz uczestniczył w pracach tajnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". Od lipca 1986 roku pełnił funkcję sekretarza TKK. Od grudnia 1987 roku po połączeniu TKK i Tymczasowej Rady „S” wszedł w skład Sekretariatu Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”.

Od lutego do kwietnia 1989 roku uczestniczył w obradach okrągłego stołu w zespole do spraw pluralizmu związkowego. Od kwietnia do lipca 1989 roku członek tzw. „Komisji Porozumiewawczej” pomiędzy rządem a „Solidarnością”. Od kwietnia 1989 roku został członkiem Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność", zastępującym przewodniczącego. W maju 1990 roku został I wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność”.

W latach 1989–91 senator; 1991–93 i 2001–02 poseł na sejm. W 1991 był ministrem stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP. W latach 1992–95 prezes Najwyższej Izby Kontroli. W latach 2000–2001 minister sprawiedliwości - prokurator generalny. W latach 2002–05 Prezydent m.st. Warszawy. Od 23 grudnia 2005 roku do 10 kwietnia 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Od początku działalności politycznej w wolnej Polsce postulował lustrację i dekomunizację w życiu publicznym. Walczył o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej, przywracał pamięć o Powstaniu Warszawskim. Poniósł ofiarę życia wypełniając patriotyczny obowiązek wobec poległych w Katyniu.

mapa.lodz.pl


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl

Eliasza Chaima Majzela - nowa ulica w Łodzi


(dawniej Zuli Pacanowskiej) 
Eliasz Chaim Majzel (ur. 1821 r., Łódź, zm. 1 V 1912 r., tamże), był rabinem miasta Łodzi. Sprowadzony do Łodzi po śmierci rabina Lipszyca rozpoczął urzędowanie 8 stycznia 1874 r., niemal
natychmiast zakładając przy zbiegu ulic Wolborskiej i Północnej pierwszą elementarną, a równocześnie zawodową szkołę Talmud Tory, do której przyjmowano dzieci z niezamożnych rodzin żydowskich i sieroty.

Zabiegał również o budowę oraz rozbudowę synagog- przy ulicy Zachodniej 56, przy zbiegu ulic Zielonej i Spacerowej (al. T. Kościuszki), przy ul. Wolborskiej, ul. Wólczańskiej 6. W 1909 r. z inicjatywy rabina Majzela powstało Żydowskie Towarzystwo "Talmud Tora".

Razem z przedstawicielami Kościoła katolickiego organizował darmowe kuchnie dla biedoty obu wyznań. Majzel cieszył się ogromnym autorytetem wśród ludności żydowskiej, przeciwstawiał się przesądom oraz nietolerancji, łagodził konflikty między Żydami ortodoksyjnymi i postępowymi. Rabin Majzel zmarł w 1912 r. i został pochowany na cmentarzu przy ulicy Brackiej.

mapa.lodz.pl


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

Mapa geodezyjna z numerami działek w Łodzi

W pełni aktualna mapa Łodzi nie wymaga pobierania i instalowania wtyczek.
Mapa Łodzi z działkami geodezyjnymi
Wyszukiwanie działek ewidencyjnych

Sprawdzenie powierzchni działki
Mapa numeryczna zawiera między innymi: granica miasta, budynki, działki ewidencyjne, obręby geodezyjne, osie ulic oraz punkty adresowe.
Włącznie widoczności działek
Tematyczne mapy na portalu mapa.lodz.pl obejmuje dane dotyczące uzbrojenia technicznego terenu (nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle m.in. tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.) i wykorzystuje do tego celu georeferencyjne bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, takie jak Ewidencja Gruntów i Budynków i Mapa Zasadnicza. Rozwiązanie uwzględnia istniejącą infrastrukturę techniczną, organizacyjną i prawną umożliwiającą wprowadzanie, integrację, aktualizację i udostępnianie danych dotyczących obszaru całego miasta.

Lista map tematycznych:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w Łodzi

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wszystkie obiekty budowlane podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub osoby fizyczne, posiadające zezwolenie na wykonywanie prac geodezyjnych.


Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza polega na pomiarze nowo wybudowanego obiektu budowlanego lub jego części. Pomiar ten ma charakter aktualizacyjny, jego wyniki są wprowadzane na mapę zasadniczą, do ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz do ewidencji gruntów i budynków. Dokumentacja sporządzona przez geodetę w postaci operatu przekazywana jest do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a po kontroli i przyjęciu do zasobu geodezyjnego – dla kierownika budowy przekazywana jest mapa inwentaryzacyjna opatrzona stosownymi klauzulami i pieczęciami urzędu.


Mapa powykonawcza stanowi część dokumentacji budowy.
Po wykonaniu pomiarów związanych z inwentaryzacją podwykonawczą geodeta ustosunkowuje się co do zgodności usytuowania nowo wybudowanego obiektu z projektem budowlanym i dokonuje stosownego wpisu w dzienniku budowy.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

MAPA KOŚCIOŁÓW STACYJNYCH W ŁÓDZKICH PARAFIACHArchidiecezja Łódzka, wzorem starożytnej rzymskiej tradycji, od 2013 roku podejmuje przeżywanie Wielkiego Postu przez pielgrzymowanie do łódzkich kościołów stacyjnych. Także w tym roku w dni powszednie Wielkiego Postu o godzinie 18:00 wierni wraz ze swoimi Pasterzami będą się gromadzić w poszczególnych kościołach Łodzi, aby  uczestniczyć we Mszy św., odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia i podejmować praktyki pokutne.
Decyzją Stolicy Apostolskiej za pielgrzymowanie do kolejnych kościołów stacyjnych, po wypełnieniu zwyczajnych warunków, można uzyskać codziennie łaskę odpustu zupełnego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: archidiecezja.lodz.pl

Lista Kościołów Stacyjnych w Łodzi

Data Parafia Adres Strona www
14 luty 2018 Matki Boskiej Zwycięskiej ul. Łąkowa 27 90-554 Łódź http://www.mbz.lodz.pl
15 luty 2018 Chrystusa Króla ul. bpa W. Bandurskiego 55, 94-003 Łódź http://archidiecezja.lodz.pl/~lodz-chrystusakrola/
16 luty 2018 Najświętszego Serca Jezusowego (Retkinia) Retkińska 127, 94-004 Łódź http://archidiecezja.lodz.pl/nsj
17 luty 2018 Najświętszej Eucharystii ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9, 94-052 Łódź http://eucharystia.org
19 luty 2018 św. Franciszka 93-549 Łódź Przyszkole 2 http://franciszek.org.pl
20 luty 2018 św. Józefa (Ruda) ul. Farna 12, 93-448 Łódź http://www.ruda.parafia.info.pl
21 luty 2018 Przemienienia Pańskiego ul. Rzgowska 88, 93-148 Łódź http://przemienieniepanskie.pl
22 luty 2018 św. Wojciecha Rzgowska 242, 90-001 Łódź http://www.swwojciech.entro.pl
23 luty 2018 św. Maksymiliana Marii Kolbego Skwer Św. Maksymiliana Kolbego 1, 93-279 Łódź http://archidiecezja.lodz.pl/dabrowa/
24 luty 2018 Trójcy Przenajœświętszej ul. gen. Grota Roweckiego 1A, 93-217 Łódź Dąbrowa http://trojcaprzenajswietsza.pl
26 luty 2018 św. Anny Śmigłego-Rydza 24/26, 90-001 Łódź http://parafia.swietej-anny.pl
27 luty 2018 św. Apostołów Piotra i Pawła Nawrot 104, 90-029 Łódź http://piotripawel.lodz.pl
28 luty 2018 św. Alberta Chmielowskiego 92-547 Łódź, ul. Chmielowskiego 7 http://parafie.archidiecezja.lodz.pl/swietyalbert/
1 marzec 2018 Matki Boskiej Jasnogórskiej ul. Gogola 12, 92-513 Łódź http://mbj.org.pl
2 marzec 2018 św. Jana Ewangelisty 92-414 Łódź, ul. Kazimierza Odnowiciela 5 http://swietyjan.pl
3 marzec 2018 św. Jana XXIII 92-444 Łódź, Aleja Hetmańska 9 http://www.jan23.info
5 marzec 2018 Matki Boskiej Różańcowej Łódź, ul. Janosika 110 http://parafiastoki.pl
6 marzec 2018 św. Elżbiety Węgierskiej Ul. Bł.Anastazego Pankiewicza 15, 91-738 Łodź http://www.lodz.bernardyni.pl
7 marzec 2018  Opatrzności Bożej 91-849 Łódź, ul. Kolinskiego 26 http://archidiecezja.lodz.pl/opatrznosc/
8 marzec 2018 Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 91-362 Łódź, ul. Zgierska 230/232 http://www.parafiaradogoszcz.pl
9 marzec 2018 Najświętszego Serca Jezusowego (Julianów) Zgierska 123, 91-473 Łódź http://archidiecezja.lodz.pl/nsj/
10 marzec 2018 Matki Boskiej Bolesnej al. Pasjonistów 23, 91-149 Łódź http://www.pasjonisci.pl
12 marzec 2018 Miłosierdzia Bożego K.K. Baczyńskiego 156, 91-170 Łódź http://milosierdzielodz.pl
13 marzec 2018 św. Antoniego z Padwy Św. Antoniego Padewskiego 4, 91-038 Łódź http://www.swantoni.archidiecezja.lodz.pl
14 marzec 2018 Najświętszego Zbawiciela al. Włókniarzy 187, Łódź http://www.parafiazbawiciela.pl
15 marzec 2018 św. Marka Ewangelisty ul.Piekarska 1/3, Łódź http://parafiamarka.pl
16 marzec 2018  Zesłania Ducha Świętego Piotrkowska 2, 90-270 Łódź http://archidiecezja.lodz.pl/parafia/zeslania-ducha-swietego-3
17 marzec 2018 św. Teresy od Dzieciątka Jezus ul. Kopcińskiego 1/3, 90 - 242 Łódź http://www.teresa.salezjanie.pl
19 marzec 2018  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 91-437 Łódź, ul. Kościelna 8/10 http://mariacka-lodz.com.pl
20 marzec 2018 św. Józefa (ul. Ogrodowa) ul. Ogrodowa 22, 91-065 Łódź http://www.jozef.org.pl
21 marzec 2018 Najświętszego Imienia Jezus Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź http://archidiecezja.lodz.pl/parafia/najswietszego-imienia-jezus
22 marzec 2018 Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Sienkiewicza 38, Łódź http://www.swkrzyz.home.pl
23 marzec 2018 św. Siostry Faustyny 93–029 ŁÓDŹ, plac Niepodległości 1 http://faustyna.lodz.pl
24 marzec 2018 św. Stanisława Kostki ks. Ignacego Skorupki 9, 90-458 Łódź http://www.katedra.lodz.pl