PLAN ZAGOSPODAROWANIA Opolska, Strykowska, Łupkowa, Łodzianka, Łukaszewska, Nad Niemnem i MarmurowaOBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)      dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic Aksamitnej i Jana i Cecylii oraz północno-wschodniej granicy miasta;

2)      dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zaścianek Bohatyrowicze, Łodzianka, Okólnej, Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej granicy miasta;

3)      dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Marmurowej, Nad Niemnem, Łukaszewskiej, Łodzianka, Zaścianek Bohatyrowicze i Bursztynowej oraz wschodniej granicy miasta;

4)      dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Opolskiej, Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem i Marmurowej oraz wschodniej granicy miasta

oraz  rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów miejscowych.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwał:

1)        Nr LXXII/1940/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic Aksamitnej i Jana i Cecylii oraz północno-wschodniej granicy miasta;

2)        Nr LXXII/1941/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zaścianek Bohatyrowicze, Łodzianka, Okólnej, Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej granicy miasta;

3)        Nr LXXII/1942/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Marmurowej, Nad Niemnem, Łukaszewskiej, Łodzianka, Zaścianek Bohatyrowicze i Bursztynowej oraz wschodniej granicy miasta;

4)        Nr LXXII/1943/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Opolskiej, Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem i Marmurowej oraz wschodniej granicy miasta

oraz rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla obszarów objętych ww. planami miejscowymi.


❓📖 💁
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📲 +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl