POZWOLENIE NA BUDOWĘ W ŁODZI


Dokumenty wymagane do pozwolenia na budowę:
budynek w trakcie budowy
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druki dostępne w kancelarii Wydziału),
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
  • specjalistyczne opinie, o których mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora. 
Dokumenty do pobrania:

Więcej informacji na: bip.uml.lodz.pl