Powstaje nowy Plan Zagospodarowania w Łodzi

Zakres planu - Sanitariuszek, Łaskowice i Nad Dobrzynką
Rada miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego.

Czy mam prawo decydowania o przeznaczeniu swojej działki?

Jeśli chcesz złożyć propozycje dotyczące przeznaczenia swojej działki, możesz to zrobić pisemnie na wniosku:


SPRAWĘ PROWADZI:
Małgorzata Saciuk
zespół: Zespół Projektowy Nr 3 (ZP3) tel: 42 680 82 64

Obszar: rzeka Ner oraz ulice: Sanitariuszek, Łaskowice i Nad Dobrzynką, do drogi krajowej nr 14 i zachodniej granicy miasta Łodzi.

Więcej o planie możesz przeczytać na stronie: mpu.lodz.pl


Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
☏ +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI - ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI

Kto wydaje decyzje o podziale nieruchomości?

Dział Geodezji w Łódzkim Ośrodku Geodezji

Kierownik: Izabela Pawłowska
tel. 42 272 68 93

Zespół ds. podziałów nieruchomości:
tel. 42 272 68 92
tel. 42 272 68 90

Zadania zespołu:
 • opiniuje wstępne projekty podziału,
 • wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości
Jak przeprowadzana jest procedura podziału nieruchomości można przeczytać na stronie: log.lodz.pl


Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
☏ +48 537 468 695
⌨ biuro@smartgeo.pl

Plan Zagospodarowania Podchorążych, Złotno, Garnizonowa i Stare Złotno

Plan zagospodarowania - Złotno

Plan zagospodarowania w rejonie ulic: Podchorążych, Złotno, Garnizonowa i Stare Złotno, Jagodnica, nie został ujęty w harmonogramie na lata 2016 - 2020. Przed przystąpieniem do budowy trzeba złożyć wniosek o indywidualne warunki zabudowy.
Jak uzyskać warunki zabudowy w Łodzi?

Uchwała Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

Mapa bezpłatnych miejsc do plakatowania w Łodzi

Gdzie są miejsca na terenie miasta Łodzi wykorzystywane do umieszczania
tablic i słupów ogłoszeniowych przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania?


Zarządzenie Nr 5059/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia miejsc na terenie miasta Łodzi przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania
📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞+48 690 210 110
📱+48 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

Ferdynanda Ossendowskiego - nowa ulica Łódź

(dawniej Marii Wedmanowej)
Ferdynand Ossendowski (ur. 27 V 1878 r., Lucyn (ob. Ludza, Łotwa), zm. 3 I 1945 r., Grodzisk Mazowiecki).
Pisarz, podróżnik, dziennikarz.

Podczas wojny domowej w Rosji doradca Aleksandra Kołczaka, po jego klęsce przedostał się do Mongolii (zbeletryzowana relacja „Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów” 1923). W Polsce międzywojennej zajmował się działalnością literacką. Napisał liczne reportaże m.in. z podróży do Afryki („Pod smaganiem samumu” 1926), opowiadania i powieści podróżnicze („Sokół pustyni” 1928), książki dla dzieci i młodzieży („Słoń Birara” 1932), powieść polityczną „Lenin’ (1930, wznowiona 1990) o wymowie antysowieckiej.

W czasie II wojny światowej wstąpił do konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego (1943 r. ). Zmarł
w 1945 r. tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Ze względu na treść książki Lenin, fabularyzowanej biografii przywódcy rewolucji październikowej, niezwykle ostrej krytyki rewolucji i komunizmu, po zajęciu Polski przez Rosjan grób Ossendowskiego był pilnie poszukiwany. Po jego znalezieniu ekshumowano zwłoki, gdyż NKWD chciało się upewnić, czy osobisty wróg Lenina na pewno nie żyje.

mapa.lodz.pl

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

Andrzeja Sacharowa - nowa ulica w Łodzi

(dawniej Maksyma Gorkiego)
Andrzej Sacharow (ur. 21 V 1921 r., Moskwa, zm. 14 XII 1989 r., tamże). Radziecki fizyk jądrowy, obrońca
praw człowieka i wolności obywatelskich. Zwolennik przeprowadzenia reform w Związku Radzieckim, jak również pojednania z niekomunistycznymi państwami. W 1975 r. został nagrodzony Pokojową Nagrodą Nobla.

Sacharow pracował nad radzieckim programem jądrowym, stając się współtwórcą bomby wodorowej. Pod koniec lat 50 zaniepokojony skutkami dokonywanych prób jądrowych stał się dysydentem. Od tej chwili zaangażował się między innymi w ruch obrony praw człowieka i na rzecz ograniczenia potencjałów nuklearnych. W konsekwencji swojej aktywności został wyrzucony z pracy w ośrodku badań jądrowych, pozbawiony wszelkich tytułów i przesiedlony do miasta Gorki.

Z zesłania w Gorki naukowiec został zwolniony w 1986 r. przez Michaiła Gorbaczowa. Po powrocie do Moskwy całą swą energię skupił na staraniach o poszerzenie tworzonych pierestrojką demokratycznych wyłomów w totalitarnym monolicie.

mapa.lodz.pl

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

MAPA NIERUCHOMOŚCI Z ODSZKODOWANIAMI W ŁODZI


Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi umowami o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych, zawartych z rządami niektórych państw przez Rząd Polski, w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych Zobacz wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi:

mf.gov.pl 📂 POBIERZ📖❔SmartGeo
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

Wytyczenie obiektów budowlanych


Kto robi wpis do dziennika budowy?

Wytyczanie domu to pierwsza czynność, która zostanie zapisana w dzienniku budowy. Jest to ważny etap prac, który może mieć wpływ na przebieg budowy całości.

Wytyczenie fundamentów polega na tym, że na terenie budowy w wygodny i widoczny sposób zaznacza się najważniejsze punkty przyszłego budynku. Powinny one zostać wyznaczony w sposób wygony dla kierownika budowy i wykonawców prac budowlanych.

Wytyczenie budynku to obowiązek wynikający z prawa budowlanego. Szkic tyczenia i wpis do dziennika budowy jest niezbędny do rozpoczęcia budowy domu i innych obiektów objętych pozwoleniem na budowę.

Przeczytaj: Prawo Budowlane

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

Plac Lecha Kaczyńskiego - nowa ulica na mapie Łodzi

(dawniej Plac Zwycięstwa)
Lech Kaczyński (ur. 18 VI 1949 r., Warszawa, zm. 10 IV 2010 r., Smoleńsk). Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, polityk, profesor prawa, działacz demokratycznej opozycji w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Uczeń warszawskich liceów – im. Joachima Lelewela i XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego na Bielanach. W 1971 roku zdał egzamin magisterski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 roku obronił doktorat z zakresu prawa pracy, a w 1990 roku habilitację. Od 1996 roku profesor Uniwersytetu Gdańskiego, a od 1999 roku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

W Sierpniu ’80 został doradcą gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Był autorem części zapisów porozumień sierpniowych, a także części statutów „Solidarności” dot. strajków, sekcji branżowych i układów zbiorowych. Był szefem Biura Interwencyjnego i kierownikiem Biura Analiz Bieżących Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 17 września 1980 roku poparł koncepcję, by wszystkie nowo powstałe związki zjednoczyły się w jeden ogólnopolski związek „Solidarność”.

W 1981 roku był delegatem na I Zjazd Krajowy „Solidarności” i przewodniczącym XI Zespołu Komisji Zjazdowej ds. stosunków z PZPR. Od lipca 1981 roku – członek zarządu regionalnego gdańskiej NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym za aktywność w ruchu solidarnościowym został internowany. Po uwolnieniu powrócił do działalności związkowej i był członkiem podziemnych władz „Solidarności”.

Od 1982 roku był w gdańskim ”sztabie” Lecha Wałęsy. Od 1983 roku brał udział w posiedzeniach Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej i był jej doradcą. Od 1985 roku wchodził w skład regionalnej Rady Pomocy Więźniom Politycznym w Gdańsku. Od stycznia 1986 roku był członkiem TKK oraz uczestniczył w pracach tajnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". Od lipca 1986 roku pełnił funkcję sekretarza TKK. Od grudnia 1987 roku po połączeniu TKK i Tymczasowej Rady „S” wszedł w skład Sekretariatu Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”.

Od lutego do kwietnia 1989 roku uczestniczył w obradach okrągłego stołu w zespole do spraw pluralizmu związkowego. Od kwietnia do lipca 1989 roku członek tzw. „Komisji Porozumiewawczej” pomiędzy rządem a „Solidarnością”. Od kwietnia 1989 roku został członkiem Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność", zastępującym przewodniczącego. W maju 1990 roku został I wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność”.

W latach 1989–91 senator; 1991–93 i 2001–02 poseł na sejm. W 1991 był ministrem stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP. W latach 1992–95 prezes Najwyższej Izby Kontroli. W latach 2000–2001 minister sprawiedliwości - prokurator generalny. W latach 2002–05 Prezydent m.st. Warszawy. Od 23 grudnia 2005 roku do 10 kwietnia 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Od początku działalności politycznej w wolnej Polsce postulował lustrację i dekomunizację w życiu publicznym. Walczył o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej, przywracał pamięć o Powstaniu Warszawskim. Poniósł ofiarę życia wypełniając patriotyczny obowiązek wobec poległych w Katyniu.

mapa.lodz.pl


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl

Eliasza Chaima Majzela - nowa ulica w Łodzi


(dawniej Zuli Pacanowskiej) 
Eliasz Chaim Majzel (ur. 1821 r., Łódź, zm. 1 V 1912 r., tamże), był rabinem miasta Łodzi. Sprowadzony do Łodzi po śmierci rabina Lipszyca rozpoczął urzędowanie 8 stycznia 1874 r., niemal
natychmiast zakładając przy zbiegu ulic Wolborskiej i Północnej pierwszą elementarną, a równocześnie zawodową szkołę Talmud Tory, do której przyjmowano dzieci z niezamożnych rodzin żydowskich i sieroty.

Zabiegał również o budowę oraz rozbudowę synagog- przy ulicy Zachodniej 56, przy zbiegu ulic Zielonej i Spacerowej (al. T. Kościuszki), przy ul. Wolborskiej, ul. Wólczańskiej 6. W 1909 r. z inicjatywy rabina Majzela powstało Żydowskie Towarzystwo "Talmud Tora".

Razem z przedstawicielami Kościoła katolickiego organizował darmowe kuchnie dla biedoty obu wyznań. Majzel cieszył się ogromnym autorytetem wśród ludności żydowskiej, przeciwstawiał się przesądom oraz nietolerancji, łagodził konflikty między Żydami ortodoksyjnymi i postępowymi. Rabin Majzel zmarł w 1912 r. i został pochowany na cmentarzu przy ulicy Brackiej.

mapa.lodz.pl


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

Mapa geodezyjna z numerami działek w Łodzi

W pełni aktualna mapa Łodzi nie wymaga pobierania i instalowania wtyczek.
Mapa Łodzi z działkami geodezyjnymi
Wyszukiwanie działek ewidencyjnych

Sprawdzenie powierzchni działki
Mapa numeryczna zawiera między innymi: granica miasta, budynki, działki ewidencyjne, obręby geodezyjne, osie ulic oraz punkty adresowe.
Włącznie widoczności działek
Tematyczne mapy na portalu mapa.lodz.pl obejmuje dane dotyczące uzbrojenia technicznego terenu (nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle m.in. tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.) i wykorzystuje do tego celu georeferencyjne bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, takie jak Ewidencja Gruntów i Budynków i Mapa Zasadnicza. Rozwiązanie uwzględnia istniejącą infrastrukturę techniczną, organizacyjną i prawną umożliwiającą wprowadzanie, integrację, aktualizację i udostępnianie danych dotyczących obszaru całego miasta.

Lista map tematycznych:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w Łodzi

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wszystkie obiekty budowlane podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub osoby fizyczne, posiadające zezwolenie na wykonywanie prac geodezyjnych.


Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza polega na pomiarze nowo wybudowanego obiektu budowlanego lub jego części. Pomiar ten ma charakter aktualizacyjny, jego wyniki są wprowadzane na mapę zasadniczą, do ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz do ewidencji gruntów i budynków. Dokumentacja sporządzona przez geodetę w postaci operatu przekazywana jest do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a po kontroli i przyjęciu do zasobu geodezyjnego – dla kierownika budowy przekazywana jest mapa inwentaryzacyjna opatrzona stosownymi klauzulami i pieczęciami urzędu.


Mapa powykonawcza stanowi część dokumentacji budowy.
Po wykonaniu pomiarów związanych z inwentaryzacją podwykonawczą geodeta ustosunkowuje się co do zgodności usytuowania nowo wybudowanego obiektu z projektem budowlanym i dokonuje stosownego wpisu w dzienniku budowy.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

MAPA KOŚCIOŁÓW STACYJNYCH W ŁÓDZKICH PARAFIACHArchidiecezja Łódzka, wzorem starożytnej rzymskiej tradycji, od 2013 roku podejmuje przeżywanie Wielkiego Postu przez pielgrzymowanie do łódzkich kościołów stacyjnych. Także w tym roku w dni powszednie Wielkiego Postu o godzinie 18:00 wierni wraz ze swoimi Pasterzami będą się gromadzić w poszczególnych kościołach Łodzi, aby  uczestniczyć we Mszy św., odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia i podejmować praktyki pokutne.
Decyzją Stolicy Apostolskiej za pielgrzymowanie do kolejnych kościołów stacyjnych, po wypełnieniu zwyczajnych warunków, można uzyskać codziennie łaskę odpustu zupełnego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: archidiecezja.lodz.pl

Lista Kościołów Stacyjnych w Łodzi

Data Parafia Adres Strona www
14 luty 2018 Matki Boskiej Zwycięskiej ul. Łąkowa 27 90-554 Łódź http://www.mbz.lodz.pl
15 luty 2018 Chrystusa Króla ul. bpa W. Bandurskiego 55, 94-003 Łódź http://archidiecezja.lodz.pl/~lodz-chrystusakrola/
16 luty 2018 Najświętszego Serca Jezusowego (Retkinia) Retkińska 127, 94-004 Łódź http://archidiecezja.lodz.pl/nsj
17 luty 2018 Najświętszej Eucharystii ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9, 94-052 Łódź http://eucharystia.org
19 luty 2018 św. Franciszka 93-549 Łódź Przyszkole 2 http://franciszek.org.pl
20 luty 2018 św. Józefa (Ruda) ul. Farna 12, 93-448 Łódź http://www.ruda.parafia.info.pl
21 luty 2018 Przemienienia Pańskiego ul. Rzgowska 88, 93-148 Łódź http://przemienieniepanskie.pl
22 luty 2018 św. Wojciecha Rzgowska 242, 90-001 Łódź http://www.swwojciech.entro.pl
23 luty 2018 św. Maksymiliana Marii Kolbego Skwer Św. Maksymiliana Kolbego 1, 93-279 Łódź http://archidiecezja.lodz.pl/dabrowa/
24 luty 2018 Trójcy Przenajœświętszej ul. gen. Grota Roweckiego 1A, 93-217 Łódź Dąbrowa http://trojcaprzenajswietsza.pl
26 luty 2018 św. Anny Śmigłego-Rydza 24/26, 90-001 Łódź http://parafia.swietej-anny.pl
27 luty 2018 św. Apostołów Piotra i Pawła Nawrot 104, 90-029 Łódź http://piotripawel.lodz.pl
28 luty 2018 św. Alberta Chmielowskiego 92-547 Łódź, ul. Chmielowskiego 7 http://parafie.archidiecezja.lodz.pl/swietyalbert/
1 marzec 2018 Matki Boskiej Jasnogórskiej ul. Gogola 12, 92-513 Łódź http://mbj.org.pl
2 marzec 2018 św. Jana Ewangelisty 92-414 Łódź, ul. Kazimierza Odnowiciela 5 http://swietyjan.pl
3 marzec 2018 św. Jana XXIII 92-444 Łódź, Aleja Hetmańska 9 http://www.jan23.info
5 marzec 2018 Matki Boskiej Różańcowej Łódź, ul. Janosika 110 http://parafiastoki.pl
6 marzec 2018 św. Elżbiety Węgierskiej Ul. Bł.Anastazego Pankiewicza 15, 91-738 Łodź http://www.lodz.bernardyni.pl
7 marzec 2018  Opatrzności Bożej 91-849 Łódź, ul. Kolinskiego 26 http://archidiecezja.lodz.pl/opatrznosc/
8 marzec 2018 Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 91-362 Łódź, ul. Zgierska 230/232 http://www.parafiaradogoszcz.pl
9 marzec 2018 Najświętszego Serca Jezusowego (Julianów) Zgierska 123, 91-473 Łódź http://archidiecezja.lodz.pl/nsj/
10 marzec 2018 Matki Boskiej Bolesnej al. Pasjonistów 23, 91-149 Łódź http://www.pasjonisci.pl
12 marzec 2018 Miłosierdzia Bożego K.K. Baczyńskiego 156, 91-170 Łódź http://milosierdzielodz.pl
13 marzec 2018 św. Antoniego z Padwy Św. Antoniego Padewskiego 4, 91-038 Łódź http://www.swantoni.archidiecezja.lodz.pl
14 marzec 2018 Najświętszego Zbawiciela al. Włókniarzy 187, Łódź http://www.parafiazbawiciela.pl
15 marzec 2018 św. Marka Ewangelisty ul.Piekarska 1/3, Łódź http://parafiamarka.pl
16 marzec 2018  Zesłania Ducha Świętego Piotrkowska 2, 90-270 Łódź http://archidiecezja.lodz.pl/parafia/zeslania-ducha-swietego-3
17 marzec 2018 św. Teresy od Dzieciątka Jezus ul. Kopcińskiego 1/3, 90 - 242 Łódź http://www.teresa.salezjanie.pl
19 marzec 2018  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 91-437 Łódź, ul. Kościelna 8/10 http://mariacka-lodz.com.pl
20 marzec 2018 św. Józefa (ul. Ogrodowa) ul. Ogrodowa 22, 91-065 Łódź http://www.jozef.org.pl
21 marzec 2018 Najświętszego Imienia Jezus Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź http://archidiecezja.lodz.pl/parafia/najswietszego-imienia-jezus
22 marzec 2018 Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Sienkiewicza 38, Łódź http://www.swkrzyz.home.pl
23 marzec 2018 św. Siostry Faustyny 93–029 ŁÓDŹ, plac Niepodległości 1 http://faustyna.lodz.pl
24 marzec 2018 św. Stanisława Kostki ks. Ignacego Skorupki 9, 90-458 Łódź http://www.katedra.lodz.pl


ŁÓDŹ PODZIELONA PRZEZ RZEKI

Łódź została podzielona na trzy części wg przynależności do Zarządów Zlewni. Nowe prawo wodne w 2018 r. wprowadziło zmiany organizacyjne w wyniku czego powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Gdzie uzyskać pozwolenie wodno - prawne w Łodzi?

Polska została podzielona na:
 • Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
 • Zarządy Zlewni
 • Nadzory Wodne
Poniżej prezentujemy jednostki, które odpowiadają za wody na terenie miasta Łodzi

Zarząd Zlewni w Łowiczu
ul. Solna 14
91-423 Łódź

Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Młynarska 2
97-300 Piotrków Trybunalski

ZABUDOWA MIESZKANIOWA NA ULICY LIŚCIASTEJ W ŁODZI

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje m.in. teren wzdłuż ulicy Liściastej, w dolinie rzeki Sokołówki, północna część osiedla Sokołów.

Nowe mieszkania w domach jednorodzinnych można budować na północ od ulicy Liściastej.
Obszar ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w formie zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej. Szczegółowe zapisy planów można zobaczyć na stronie mpu.lodz.pl.

Tereny między rzeką Sokołówką a ulicą Liściastą przeznaczenie są pod zieleń naturalną. Na tych terenach za wyjątkiem dotychczasowej zabudowy nie będzie można budować domów ani ogrodzeń.

Na obszarze objętym planem zapospodarowania powstaną nowe drogi. Przebieg projektowanych dróg można śledzić na mapie: osmapa.pl/w/dostepnosc

Nowo wydzielane działki muszą spełniać szereg kryteriów, m.in. minimalna wielkość to 1000 m.kw., a w niektórych obszarach 2000 m.kw. i więcej.


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

ZDJĘCIA LOTNICZE ŁODZI

1994 - Zdjęcie lotnicze - Manufaktura - 2017

mapa.lodz.pl/ortofotomapy

Miasto Łódź zamawia co kilka lat zdjęcia lotnicze, żebyśmy mogli obserwować zmiany struktury miasta.

Ortofotomapa jest to kartometryczny, fotograficzny obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zbioru zdjęć lotniczych lub satelitarnych na obraz, przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu, uzupełniony informacjami słownymi (np. nazwy) i symbolami (np. symbol samolotu na obszarze lotniska). 

Ortofotomapa zredagowana do wyświetlania na ekranie monitora bywa uzupełniana warstwami uwypuklającymi pewne treści, jednocześnie zubożając informację (np. nałożenie zielonych obszarów parków ukrywa ich szczegóły). Warstwy te może użytkownik na żądanie włączać lub wyłączać.

Lista siedmiu ortofotomap: 
 • 1994 (lotnicza, piksel 0.5 m), 
 • z 2005r. (satelitarna, piksel ok. 1 m), 
 • z 2007r. (lotnicza, piksel 0.2 m), 
 • z kwietnia 2009 r. (lotnicza, piksel 0.2 m), 
 • z kwietnia 2011 r. (lotnicza, piksel 0.1 m), 
 • z maja 2013 r. (lotnicza, piksel 0.05 m), 
 • z kwietnia/maja 2015 r. (lotnicza, piksel 0.05 m) 
 • z kwietnia 2017 r. (lotnicza, piksel 0.05 m). 

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48 690 210 110
📱+ 48 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

MAPA SIECI TRAMWAJOWYCH W ŁODZI


Więcej informacji o trmawajach znajdziesz na:📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

MIECZYSLAWA HERTZA - NOWA ULICA NA MAPIE ŁODZI

(dawniej Lucjana Szenwalda)
Mieczysław Hertz (Ur. 2 I 1870 r. , Warszawa zm. 17 I 1943 r. tamże). 

Łódzki działacz społeczny i samorządowy, handlowiec.

Hertz ukończył Wydział Handlowy Politechniki w Rydze (1892). Po powrocie do kraju zamieszkał w Łodzi, gdzie założył biuro handlowe, działające w latach 1892-1939. Został członkiem Zarządu Towarzystwa Krzewienia Oświaty.

W okresie I wojny światowej, kiedy Rosjanie opuścili miasto, wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi, jako członek CK Milicji Obywatelskiej. Podczas działalności okupacyjnej Rady Miejskiej, pełnił w niej funkcję prezesa Komisji do spraw Ogólnych, generalnego referenta budżetu miejskiego, był też w niej przewodniczącym Koła Polskiego. Czynny był również w łódzkich organizacjach kupieckich; m.in. w Stowarzyszeniu Kupców i Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Był też członkiem Polskiego Towarzystwa Teatralnego w Łodzi, autorem dramatu Ananke. Napisał kilka prac z dziedziny historii i gospodarki oraz wiele artykułów, zamieszczanych w prasie łódzkiej. Podczas II wojny światowej mieszkał w Warszawie, gdzie został zamordowany. 


Wyświetl większą mapę

mapa.lodz.pl

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl

Konspiracyjnego Wojska Polskiego - NOWA ULICA W ŁODZI

„Konspiracyjnego Wojska Polskiego” 
(Żołnierze wyklęci)

Niepodległościowa, konspiracyjna organizacja wojskowa utworzona w kwietniu 1945 r. w Radomsku i Piotrkowie Trybunalskim przez byłych żołnierzy 25. i 27. pułku piechoty AK. KWP działało w województwach: łódzkim, śląskim oraz części poznańskiego, kieleckiego i wrocławskiego; liczyło kilka tysięcy członków (1945–46). Głównymi komendantami KWP byli: Stanisław Sojczyński („Warszyc”), J. Jasiński („Janusz”), J. Małolepszy („Murat”). 

KWP walczyło z władzą komunistyczną przeprowadzając akcje bojowe, m.in. 19/20 IV 1946 r. rozbicie więzienia w Radomsku, wywiadowcze oraz propagandowe - czasopismo „W świetle prawdy”. Organizacja osłabiona masowymi aresztowaniami (VI–VII 1946 i XII 1946-I 1947), przetrwało do 1948 r. (ok. 120 członków). Niektórzy członkowie pozostawali w podziemiu aż do 1953 r.
mapa.lodz.pl


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl

NOWA ULICA w Łodzi - Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert (ur. 29 XI 1924 r., Lwów, zm. 28 VII 1998 r., Warszawa). 
Poeta, eseista, dramaturg.

Przed wojną Herbert uczył się w Państwowym VIII Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie. Po wybuchu II wojny światowej zdał konspiracyjną maturę i rozpoczął studia polonistyczne, należał do AK, ukończył podziemną szkołę podchorążych.

Nie uczestnicząc w oficjalnym życiu literackim Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, podejmował dorywcze prace m.in. jako ekspedient, kalkulator, chronometrażysta. W grudniu 1955 r. publikował na łamach „Życia Literackiego” wiersze uznane później za oficjalny debiut poetycki. Po 1958 r. wiele podróżował, odwiedził m.in.: Francję, Włochy, Grecję, Niemcy Zachodnie, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. W 1975 r. został jednym z sygnatariuszy Memoriału 59 wyrażającego protest przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji
PRL. W 1981 r. wszedł w skład redakcji „Zapisu”, wydanego poza cenzurą. Był związany z ruchem
Solidarności, pod koniec życia współpracował z „Tygodnikiem Solidarność”.

Stanowczy i bezkompromisowy w sądach moralnych, zdecydowany przeciwnik doktryny komunistycznej, surowy sędzia pisarzy, którzy po 1944 r. zdecydowali się na współpracę z nowymi władzami Polski, w latach 80. stał się, zwłaszcza w środowiskach intelektualnych, powszechnie uznawanym autorytetem, a jego utwory i frazy zadomowiły się w społecznej świadomości.

Zmarł 28 VII 1998 r. w Warszawie.


LEOPOLDA TYRMANDA - NOWA ULICA W ŁODZI

Leopold Tyrmand (ur. 16 V 1920 r., Warszawa, zm. 19 III 1985 r., Miami) - prozaik, publicysta, krytyk muzyczny. 
Wybuch wojny zastał Tyrmanda na wakacjach w Warszawie. Stamtąd przedostał się do Wilna, gdzie wkrótce stał się znaną osobą wśród uchodźców. W 1941 roku aresztowany przez NKWD, skazany na osiem lat wię- zienia. Udało mu się zbiec z rozbitego bombami transportu kolejowego. 

Aby uniknąć identyfikacji jako Żyd, wyrobił fałszywe dokumentu na nazwisko francuskiego obywatela i zgłosił się na dobrowolne roboty do Rzeszy. Podczas próby przedostania się do neutralnej Szwecji został schwytany i osadzony w obozie koncentracyjnym na terenie Norwegii. 

W kwietniu 1946 roku wrócił do Warszawy. 1947–49 w redakcji „Przekroju”, 1950–53 – „Tygodnika Powszechnego”. Od roku 1966 poza krajem, od 1967 w USA, m.in. współpracownik prasy amerykańskiej i emigracyjnej, wydawca pism polityczno-kulturalnych o profilu neokonserwatywnym.

Napisał m.in głośną powieść „Zły” (1955) – barwny obraz życia i obyczajów powojennej Warszawy, powieść „Życie towarzyskie i uczuciowe” (Paryż 1967) – pamflet na warszawskie środowisko artystyczne i literackie z początku lat 60., „Cywilizacja komunizmu” (Londyn 1972) – obraz życia codziennego w PRL; „Dziennik 1954” (Londyn 1980), z celną diagnozą okresu stalinowskiego w Polsce; opowiadania („Gorzki smak czekolady Lucullus” 1957), szkice polityczne, felietony. 

W świadomości szerszych kręgów utrwalił się (częściowo na skutek konsekwentnej autokreacji) wizerunek Tyrmanda – outsidera, moralisty, arbitra elegancji, znawcy współczesnej kultury zachodniej, zwłaszcza muzyki jazzowej, której był wytrwałym popularyzatorem (m.in. zbiór szkiców „U brzegu jazzu” 1957).mapa.lodz.pl

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl

NOWE ULICE W ŁODZI 2018

mapa nowych ulic Łodzi
Nr Zarządzenia
Wojewody Łódzkiego
Stara nazwa ulicy Nowa nazwa ulicy link do uzasadnienia
PNIK-I.4102.4 Plac Zwycięstwa Plac Lecha Kaczyńskiego http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5470/
PNIK-I.4102.5 Maksyma Gorkiego Andrzeja Sacharowa http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5471/
PNIK-I.4102.6 Witolda Wandurskiego Leopolda Tyrmanda http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5538/
PNIK-I.4102.7 Marii Wedmanowej Ferdynanda Ossendowskiego http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5472/
PNIK-I.4102.8 Gwardii Ludowej Kazimierza Dejmka http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5473/
PNIK-I.4102.9 Eugeniusza Ajnenkiela Iry Aldridge’a http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5474
PNIK-I.4102.10 Bronisława Zapały Solidarności Walczącej http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5475
PNIK-I.4102.11 Zuli Pacanowskiej Eliasza Chaima Majzela http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5476
PNIK-I.4102.12 Stanisława Działka Jana Nowaka-Jeziorańskiego http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5477
PNIK-I.4102.13 Heleny Wolff Rodzeństwa Schollów http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5478
PNIK-I.4102.14 Batalionu Platerówek Bułata Okudżawy http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5479
PNIK-I.4102.15 „Stanisława Standego Małej Piętnastki http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5480
PNIK-I.4102.17 Stanisława Tybury Generała Tadeusza Kutrzeby http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5481
PNIK-I.4102.18 Tekli Borowiakowej Johna Wayne’a http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5482
PNIK-I.4102.19 Wiceadmirała Zdzisława Studzińskiego Gustawa Herlinga-Grudzińskiego http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5483
PNIK-I.4102.20 Lucjana Rudnickiego Karla Dedeciusa http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5484
PNIK-I.4102.21 Hanki Sawickiej Czesława Miłosza http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5485
PNIK-I.4102.22 Przodowników Pracy Romskich Ofiar Getta Łódzkiego http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5486
PNIK-I.4102.23 Dąbrowszczaków Jacka Bierezina http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/54787
PNIK-I.4102.24 Rodzeństwa Fibaków Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5488
PNIK-I.4102.25 Michaliny Tatarkówny - Majkowskiej Anny Walentynowicz http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5489
PNIK-I.4102.26 Franciszka Prożka Wojciecha Kilara http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5490
PNIK-I.4102.27 Szymona Harnama Hermana Konstadta http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5491
PNIK-I.4102.28 Salomona Jaszuńskiego Mieczysława Siewierskiego http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5492/
PNIK-I.4102.29 Lucjana Szenwalda Mieczysława Hertza http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5493/akt.pdf
PNIK-I.4102.30 Leona Kruczkowskiego Konspiracyjnego Wojska Polskiego http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5494/
PNIK-I.4102.31 Wincentego Pstrowskiego Zbigniewa Herberta http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/5538/