Mapa akustyczna Łodzi


Opracowanie aktualizacji strategicznej mapy akustycznej wymagało wykonania prac z zakresu przetwarzania danych przestrzennych, akustyki środowiskowej oraz modernizacji środowiska informatycznego wraz z integracją baz danych, tj.:
wykonania modelu przestrzennego obszaru opracowania obejmującego:
 • cyfrowy model terenu,
 • cyfrowy model budynków,
 • cyfrowy model terenów zieleni,
 • cyfrowy model szorstkości terenu,
 • cyfrowy model źródeł hałasu komunikacyjnego (drogowego i szynowego) oraz przemysłowego,
 • wykonania obliczeń za pomocą oprogramowania do tworzenia cyfrowych map akustycznych,
 • wykonania kalibracyjnych pomiarów akustycznych z określeniem poprawki kalibracyjnej dla wyliczonego modelu akustycznego,
 • opracowania części opisowej Mapy Akustycznej Łodzi
 • opracowania cyfrowych map
 • emisyjnych,
 • imisyjnych,
 • konfliktów akustycznych,
 • terenów zagrożonych hałasem,
 • rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas,
 • rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M
 • aktualizacji danych niezbędnych do udostępnienia informacji o klimacie akustycznym miasta w środowisku GIS.