Nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych

Oferujemy doradztwo i pośrednictwo w nabywaniu Nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych.

doradztwo przy zakupie nieruchomości:

 • pomoc przy wyborze nieruchomości,
 • badanie ograniczeń mogących ciążyć na nieruchomości,
 • sprawdzanie ewentualnych niezgodności w księgach wieczystych lub zasobach
 • ewidencji gruntów i budynków,
 • analiza zapisów widniejących w miejscowym planie zagospodarowania
 • przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

doradztwo dotyczące opłat, podatków od nieruchomości:

 • opłata planistyczne,
 • opłata adiacenckie,
 • opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu,
 • podatki od spadku i darowizn

doradztwo dotyczące inwestycji:

 • określenie opłacalności inwestycji,
 • określenie optymalnego sposobu wykorzystania nieruchomości,
 • analiza tendencji panujących na rynku nieruchomości,