HALE MAGAZYNOWE

Przy budowie hali obsługujemy:

- roboty ziemne i przygotowawcze, 
- budowę fundamentów, 
- budowę i montaż konstrukcji nośnej, 
- ustawienie i montaż ciężkich maszyn, 
- instalację urządzeń technicznych.
Obsługa budowy hal magazynowych

Hale magazynowe i produkcyjne muszą spełniać szczególne warunki. 

Po wytyczeniu obiektu w terenie wytyczone punkty przenosimy poza jego obrys, 
by wyznaczyć punkty zabezpieczające, które nie powinny ulec zniszczeniu w czasie robót 
ziemnych.

Po wykonaniu fundamentów kolejnym etapem prac jest montaż ścian piwnic lub 
konstrukcji nośnej pierwszej kondygnacji.
Montaż hal przemysłowych z prefabrykowanych słupów wymaga szczególnej precyzji 
w ustawianiu słupów i staranności.
Inwentaryzacja powykonawcza regałów w hali magazynowej
Po zakończeniu budowy wykonujemy pomiary sytuacyjno – wysokościowe całej hali, następnie teren otaczający: drogi z urządzoną nawierzchnią, 
przewody podziemne, naziemne i nadziemne wraz z ich uzbrojeniem, trwałe zbiorniki i cieki 

wodne obudowane, urządzenia przeciwpożarowe, maszty, latarnie, słupy nośne, ogrodzenia 
trwałe, granice zwałowisk, placów składowych.
Niwelacja punktówNiwelacja posadzki 3D