PODZIAŁ DZIAŁKI Z URZĘDU


Podział nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym z urzędu zostanie dokonany w Łodzi w pobliżu ul. Prądzyńskiego i ul. Dennej, która stanowi działkę ewid. nr 317/1 w obrębie P-35 o powierzchni 0,1963 ha. Celem podziału opisanej wyżej nieruchomości jest wydzielenie z niej działki gruntu, która zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Łodzi nr UA.III-B/316/07 z dnia 24 września 2007 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wchodzi w jej zakres.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie jej podziału. Po bezskutecznym upływie wskazanego wyżej terminu Prezydent Miasta Łodzi wyda decyzję zatwierdzającą podział przedmiotowej nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, (ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, pokój 913 albo pod numerem telefonu 042 230 37 90)

Szczegóły wiadomości na stronie: log.lodz.pl/modgikwww/pl/BIP