Inwentaryzacje powykonawcze

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wszystkie obiekty budowlane podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub osoby fizyczne, posiadające zezwolenie na wykonywanie prac geodezyjnych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza polega na pomiarze nowowybudowanego obiektu budowlanego lub jego części. Pomiar ten ma charakter aktualizacyjny, jego wyniki są wprowadzane na mapę zasadniczą, do ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz do ewidencji gruntów i budynków. Dokumentacja sporządzona przez geodetą w postaci operatu przekazywana jest do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a po kontroli i przyjęciu do zasobu geodezyjnego – dla kierownika budowy przekazywana jest mapa poinwentaryzacyjna opatrzona stosownymi klauzulami i pieczęciami urzędu.

Mapa powykonawcza stanowi część dokumentacji budowy.
Po wykonaniu pomiarów związanych z inwentaryzacją powykonawczą geodeta ustosunkowuje się co do zgodności usytuowania nowowybudowanego obiektu z projektem budowlanym i dokonuje stosownego wpisu w dzienniku budowy.